Home About Plant Physiology Journal Editorial Board Archive Guidelines for Authors 简体中文版  
 
 
Current Issue
More...
Vol 54, No 5, 2018

Editor-in-Chief: HE Zu-Hua
CN 31-2055/Q
ISSN 2095-1108

 
Reviews
Research advances in abscisic acid in bryophytes (693-701)
ZHANG Yi-Gong1,2,3, LIU Xiu-Jin1,2, ZHUO Lu1,2, YANG Hong-Lan1, ZHANG Dao-Yuan1,*, GUAN Kai-Yun1
Advances in PRC1 protein functions in Arabidopsis thaliana (702-708)
FENG Jing1, LU Jiang1,2,*
Role of TCP transcription factors in plant development and biotic stress responses (709-717)
FENG Ya-Lan, XIONG Ying, ZHANG Jun, CHEN Xian-Ni, GUO Jing-Ru, MA Chao*
Advances in studies on salt-tolerance mechanism of Zostera marina (718-724)
DENG Wen-Hao, LÜ Xin-Fang*
Glycerol-3-phosphate acyltransferase in lipid metabolism, growth and response to stresses in plants (725-735)
CHEN Wen-Ling, ZHANG Qing-Qing, TANG Shao-Hua, GONG Wei, HONG Yue-Yun*
Original Papers
QTL mapping of sugar triggered lateral root development in Arabidopsis thaliana (736-744)
JIA Tao1,2,#, PENG Yu2,#, SUN Ai-Qing2, QIN Ping1,2, DU Ru-Yue3, TENG Sheng2,*
Functional analysis of ERF transcription factor family in taproot development of sugar beet (745-754)
CAO Guo-Li, ZHANG Yong-Feng, SUN Ya-Qing, LI Guo-Long, ZHANG Shao-Ying*
The interactive mode analysis between miR393b and its target gene TIR1 in peach fruit (755-762)
ZHANG Yan-Ping1,2,*, LIU Zhao-Kun3, ZHU Xu-Dong4, WANG Chen4, LI Qing-Kui1
Cloning and expression analysis of HbCCP1 in rubber tree (Hevea brasiliensis) (763-772)
PAN Ran-Ran1,#, WEI Ming-Ming2,#, WANG Ya-Jie1, HU Xin-Xin1, LI Wei-Guo2,*
Study on photosynthetic mechanism of summer shading slowing aging of herbaceous peony (Paeonia lactiflora) leaves (773-782)
DU Jie1, XU Jin-Guang2, LÜ Meng-Wen1, GAO Cheng-Rong3, LU Jie3, ZHANG Qing-Xia1, WANG Tong-Lin1, SUN Xia1,*
Tissue culture and regeneration of Bromus inermis (783-789)
HUANG Fan1,2, LI Jun1,2, LIU Lei1,2, SHI Wen-Gui1,2, LI Hong-Yan1,2, LI Zhi-Yong1,2,*
Effects of exogenous gibberellin A3 and paclobutrazol on development of herbaceous peony (Paeonia lactiflora) bulbils (790-802)
LÜ Meng-Wen1, XU Jin-Guang2, DU Jie1, GAO Cheng-Rong3, LU Jie3, ZHANG Qing-Xia1, WANG Tong-Lin1, SUN Xia1,*
Cloning and expression analysis of MsCBF1 gene from Malus sieversii (803-811)
ZHANG Ke-Chuang1,2, LI Xin-Yue3, ZHANG Yi-Gong1, ZHANG Dao-Yuan1,*, WANG Yu-Cheng1
Physiologically affects of ratio of K+ to Na+ on cell growth and mogrosides V biosynthesis in Siraitia grosvenorii cells cultivated in suspension culture (812-818)
CHEN Yu-Xia1, WANG Ze-Jian1, XIAO Ci-Ying1, ZHUANG Ying-Ping1,2, SONG Yun-Fei3, GUO Mei-Jin1,2,*
Control efficiency of BHT against apple fruit ring rot and its influence on the activity of defensive enzymes (819-826)
YU Chun-Lei, Meng Lu-Lu, LIAN Sen, LI Bao-Hua, LIANG Wen-Xing, WANG Cai-Xia*
Bioinformatics analysis for high-throughput sequencing of small RNAs in the stigmas of saffron (Crocus sativus) (827-836)
LU Xiao-Hui1,2, ZHU Zhi-Ming3, YUE Jun-Yang2,4,*
Physiological response of Ligustrum robustum to continuous drought and rewatering (837-844)
WU Li-Li, WANG De-Lu*, LI Zi-Yu
Absorption of formaldehyde by black soybean roots and products of formaldehyde metabolism (845-854)
CHEN Yue#, TAN Hao#, GUO Hong-Xia, FENG Yong, CHEN Li-Mei*
Sequence and expression analyses of allene oxide synthase gene FmAOS in Fraxinus mandschurica (855-862)
LIU Chun-Hao1, LIANG Nan-Song1,2, YU Lei1,2, ZHAO Xing-Tang1,2, CAO Yang1,2, ZHAN Ya-Guang1,2,*
Analysis on simple sequence repeat (SSR) information in apical transcriptome and development of molecular markers in Dimocarpus longan (863-871)
GUO Dong-Liang, WANG Jing, HAN Dong-Mei, PAN Xue-Wen, LI Jian-Guang*
Cloning and expression characterization of MpSNAT1 in Malus pumila (872-878)
WU Cheng-Cheng, LI Ting, ZHAO Rui-Jia, LI Bao-Hua, LIANG Wen-Xing, WANG Cai-Xia*
Analysis of expression profile in Karelinia caspia seedling under drought stress based on mRNA-Seq (879-885)
WANG Yan-Qin1,2, SHEN Li-Li1,3, LUO Lai-Xin3, LI Jian-Qiang3, LI Zhi-Jun1,2,*
Effects of DNA methylation level on the nitrate uptake of roots in Chrysanthemum morifolium (886-894)
YU Yuan-Yuan, GUO Yun-Hui, WEN Li-Zhu, SUN Cui-Hui, FAN Hong-Mei, SUN Xian-Zhi, WANG Wen-Li, SUN Xia, ZHENG Cheng-Shu*
Effect of grafting on osmolytes and expression of related metabolic enzyme genes in chrysanthemum under water stress (895-903)
CHEN Yue, SUN Xian-Zhi*, YANG Jing-Hui, ZHANG Sheng, ZHENG Cheng-Shu
Study on the response mechanism of Spirulina platensis to high temperature stress based on proteomics (904-916)
LÜ Bing-Xin#, CHANG Rong#, LI Bo-Sheng*
Techniques and Methods
Methods for determination of stem lignin content and lignification of Solidago canadensis (917-924)
CHANG Chen, CHENG Ji-Liang, QIANG Sheng, SONG Xiao-Ling*, ZHANG Yu*
Study on comprehensive evaluation of strawberry varieties by DTOPSIS method (925-930)
LI Wen-Yan, WEI You, KONG Fang-Nan, LUO Pei-Si, ZHAO Jing, HUANG Li-Jun, JIANG Juan-Juan, ZHUO Fu-Chang, ZHOU Jing*
 
Online Submission
User ID:
Password:
Registration   Login

Enter your e-mail address to receive an e-mail with your account information.
GO
 
Subscription
 
Email:
 
Links
Shanghai Institutes for Biological Sciences, CAS
Chinese Society of Plant Biology
Institute of Plant Physiology and Ecology, SIBS, CAS
Shanghai Information Center for Life Sciences, CAS
Molecular Plant
Shanghai Society for plant physiology
 
 
 
Copyright 2002-2018  Plant Physiology Journal  All Rights Reserved
You are the Visitors, Welcome!
Sponsored by: Chinese Society of Plant Biology  Institute of Plant Physiology and Ecology, SIBS, CAS
Room 406, Building 31B, 319 Yue-Yang Road, Shanghai 200031, China;
Tel: 86-21-54922836/2837, Fax: 86-21-54922836, E-mail: zstx@sibs.ac.cn; ppj@sibs.ac.cn
Shanghai ICP #05033115